معرفی متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنوانمتنفایل
انتصاب جناب آقای دکتر ارسلان قربانی به عنوان دبیر کارگروه همکاری های علمی و آموزشی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشورانتصاب جناب آقای دکتر ارسلان قربانی به عنوان دبیر کارگروه همکاری های علمی و آموزشی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشوردانلود فایل
ریاست محترم کلیه دانشگاه ها / مراکز / پژوهشگاه ها/ پژوهشکده ها / پارکهای فناوری و سایر موسسات وابستهمعرفی سرکار خانم مهری صدیقیدانلود فایل
ریاست محترم کلیه دانشگاه ها / مراکز / پژوهشگاه ها/ پژوهشکده ها / پارکهای فناوری و سایر موسسات وابستهمعرفی آقای دکتر منصور نراقیدانلود فایل
ریاست محترم کلیه دانشگاه ها / مراکز / پژوهشگاه ها/ پژوهشکده ها / پارکهای فناوری و سایر موسسات وابسته معرفی جناب آقای شروان زارع صادقیدانلود فایل
ریاست محترم کلیه دانشگاه ها / مراکز / پژوهشگاه ها/ پژوهشکده ها / پارکهای فناوری و سایر موسسات وابسته معرفی آقای دکتر جمال اطهاریدانلود فایل
ریاست محترم کلیه دانشگاه ها / مراکز / پژوهشگاه ها/ پژوهشکده ها / پارکهای فناوری و سایر موسسات وابستهجناب آقای رضا قهرمان راددانلود فایل
ریاست محترم کلیه دانشگاه ها / مراکز / پژوهشگاه ها/ پژوهشکده ها / پارکهای فناوری و سایر موسسات وابستهمعرفی آقای دکتر سید سعید حسینیدانلود فایل
ریاست محترم کلیه دانشگاه ها / مراکز / پژوهشگاه ها/ پژوهشکده ها / پارکهای فناوری و سایر موسسات وابسته معرفی خانم دکتر زهره شهبازیدانلود فایل
ریاست محترم کلیه دانشگاه ها / مراکز / پژوهشگاه ها/ پژوهشکده ها / پارکهای فناوری و سایر موسسات وابستهآقای بهروز کلانتریدانلود فایل
ریاست محترم کلیه دانشگاه ها / مراکز / پژوهشگاه ها/ پژوهشکده ها / پارکهای فناوری و سایر موسسات وابستهمعرفی جناب آقای دکتر مسعود حاج صدردانلود فایل